Logo del centre cívic

Perfil d'usuari

Dades personals

Any    Mes    Dia  

Seguretat

Tractament de dades

D’acord amb la normativa de protecció de dades us informem que les vostres dades personals seran tractades per l’Ajuntament de Barcelona (dins el fitxer Gestió i ús d’equipaments, locals i espais municipals) ) per a la gestió de les activitats del centre a les que participa com a inscrit.

Tret d’obligació legal, les vostres dades no seran cedides a tercers. Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les vostres dades, així com altres drets sobre les mateixes. Podeu consultar informació addicional sobre aquest tractament i sobre protecció de dades a www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades.

Les seves dades restaran en actiu fins que sol·liciteu la baixa de les mateixes.

CONDICIONS DE COMPRA

INFORMACIÓ REFERENT A INSCRIPCIONS DE CURSOS I TALLERS

El centre es reserva el dret de suspendre algun curs al qual no s'hagin inscrit un mínim de participants i només en aquest cas es retornaran els diners de la inscripció.

Només es podran recuperar les sessions suspeses a causa de l'absència del personal docent. En aquest cas el Centre ho comunicarà amb antelació.

Recorda que la no assistència injustificada durant 3 sessions comportarà la baixa del curs o taller. 

Es podrà realitzar la devolució de l'import de la inscripció durant les dues primeres sessions del curs o taller, prèvia justificació, un cop superat aquest temps no es retornaran els diners de la inscripció.

El centre es reserva el dret a canviar el professor, el dia, l'horari o la ubicació del curs o taller, en cas que ho consideri oportú. 

 

INFORMACIÓ REFERENT A ESPECTACLES
El Casal es reserva el dret d’anul·lar l’espectacle si es donen causes, alienes a l’organització, que impedeixen fer l’espectacle.
Està totalment prohibit fer fotografies amb flash així com filmar o fer qualsevol tipus d’enregistrament de l’espectacle sense autorització prèvia.Està prohibida l’entrada al recinte amb qualsevol objecte que l’organització consideri perillós.Un cop començat l’espectacle no es podrà entrar a la sala excepte si l’organització ho aprova.No es permet menjar, beure o fumar ni l’ús de telèfons mòbils dins de la sala.

Vols rebre informació?Gestió tècnica:
TRÀNSIT PROJECTES S.L. (B59489351) | Av. Fabregada 22, 3a planta 08907 L'Hospitalet del Llobregat
info@transit.es


ESPAI JOVE CASA SAGNIER

Carrer Brusi (Jardins Enric Sagnier), 61
08006 Barcelona
934140195
espaijove@casasagnier.net

Logo Miram Cloud